Lijst van voornamen

In onze cultuur wordt iedere persoon aangeduid met een of meer voornamen en een geslachtsnaam (familienaam of achternaam). Het recht op de voornaam en geslachtsnaam wordt in Nederland geregeld in titel 2 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Over voornamen zegt art. 4: Een ieder heeft de voornamen die hem in zijn geboorteakte zijn gegeven. In de regel is degene die aangifte doet  van de geboorte dus ook degene die bepaalt welke voornamen een kind krijgt. Volgens art. 19e is de vader verplicht tot het doen van aangifte, en is de moeder daartoe bevoegd. Als er geen vader is of deze is niet in staat aangifte te doen moet de aangifte geschieden door ieder die bij het ter wereld komen van het kind aanwezig is geweest, of de bewoner van het huis of hoofd van inrichting (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar de geboorte heeft plaatsgehad.

In de regel krijgen kinderen hun voornamen dus van hun ouders. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft de bevoegdheid om voornamen op te nemen die naar zijn oordeel opgepast zijn, of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen (tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn). Als de aangever geen voornamen opgeeft, of deze worden geweigerd zonder dat de aangever deze vervangt, zal de ambtenaar ambtshalve de voornamen geven. In dat geval zal dat uitdrukkelijk in de geboorteakte worden vermeldt.

Behalve een of meer voornamen hebben personen meestal ook een roepnaam: vaak een afkorting of variant van een van de voornamen. Omtrent roepnamen bestaan geen wettelijke regels. Iedereen is vrij de roepnaam te kiezen die hij of zij wenst. In de regel wordt de roepnaam door de ouders gekozen bij de geboorte, maar die naam kan op elk gewenst moment worden veranderd.

De wettelijke regels omtrent naamgeving zijn in ons land ingevoerd in de Franse tijd. Vóór 1811 bestonden er feitelijke geen vaste, afdwingbare regels. Een persoon werd aangeduid met zijn roepnaam, zijn vadersnaam (patroniem) en zijn geslachtsnaam. In de Noordelijke provincies werden geslachtsnamen niet of nauwelijks gebruikt totdat de keizer der Fransen bij decreet van 18 augustus 1811 iedereen verplichtte een vaste familienaam te kiezen.

Tot de Franse tijd werd de naamgeving veelal beïnvloedt door de instanties die de registraties van geboorte, huwelijk en overlijden bijhielden, met name de geestelijkheid (pastoors en predikanten), schepenbanken en notarissen. Net als nu kozen de ouders de voornaam (roepnaam) van hun kind en gaven die bij het doopsel op aan de pastoor of predikant. In de protestantse kerken was men gewend de roepnaam ook als doopnaam te noteren. Maar in de katholieke kerk werden kinderen gedoopt met voornamen die pasten in de traditie, en dat betekent dat gebruikelijke roepnamen in het doopregister door de pastoor werden omgezet in namen van heiligen of Bijbelse namen. Omdat in de wereldlijke registraties (huwelijksakten, schepen- en notariële protocollen) de roepnaam wel gewoon werd gehanteerd komen katholieken in de registers dus vaak voor onder verschillende voornamen. En dat kan ook tot grote verwarring leiden. Niet alle roepnamen zijn namelijk eenduidig tot dezelfde heiligen namen te herleiden, en dus werd er door pastoors vaak maar wat gekozen.

Voor de meeste voornamen valt het nog wel mee. Iemand die in het doopboek Jo(h)annes genoemd wordt kan in het dagelijks leven Jan, Hannus, Hans of Hens genoemd worden. Maar iemand die met zijn roepnaam Janus heet kan in de doop- en trouwboeken voorkomen als Johannes, Adrianus of Christianus. Maria wordt Marieke, Marijke, Miet, Marije, Rietje. Maar iemand die gedoopt wordt als Anna Maria of Joanna Maria kan als roepnaam zowel Anna (Anneke), Annemaria, Jenneke, Jennemaria of Maria hebben.

Dirk komt van Theodorus, Driek komt van Hendrikus, maar iedereen snapt dat het een dunne lijn is op basis waarvan beide namen nogal eens verward worden. Het probleem is daarbij ook dat pastoors in de doop- en trouwboeken niet altijd consequent kozen voor dezelfde heilige, zodat een persoon soms onder meerdere voornamen in de registers voorkomt.

Nog een aantal opvallende gevallen: een vrouw die Mijntje heet kan gedoopt zijn als Wilhelma (Guielma) of Jacoba (Jacomina). En Leentje is soms Helena, soms Magdalena, en omdat de roepnaam van Catharina ook Lijntje kan zijn worden ook die namen nog wel eens verward. En Frans of Frens is zowel Franciscus of Laurentius.

Om persoonsnamen in de wereldlijke registraties te koppelen aan de registers van de katholieke kerk is dus enige mate van creatief denken een voorwaarde. Om daaraan conclusie te verbinden is het wel belangrijk het adagium: unus testis nullus testis (één bewijs is nog geen bewijs) te hanteren, en uw stelling dat we met één en dezelfde persoon te hebben met meerdere bewijsmiddelen te onderbouwen.

In de lijst hieronder vindt u een lijst met meer dan 350 Nederlandse roepnamen met de corresponderende katholieke voornamen.

Aalke Aleidis, Allegondis v
Aarnke Arnolda v
Adam Adamus, Damianus m
Adriaen Adrianus m
Aert Arnoldus m
Aertje Arnolda v
Albert Albertus, Lambertus m
Alef Adolphus m
Aleijt Aleidis, Allegondis v
Aleke Aleidis, Allegondis v
Alemie Allegonda Maria v
Amijs Amisius m
Ancem Anselmus m
Andries Andreas m
Angenees Agnes v
Anneke Anna v
Annemie(ke) Anna Maria, Joanna Maria v
Ansem Anselmus m
Antonet Antonia v
Antonis Antonius m
Ardien Arnolda v
Ariaen Adrianus m
Arien Adrianus m
Arnt Arnoldus m
Baaijke Barbara, Beatrix v
Baat Beatrix v
Balt Balthasar m
Bart Bartholomeus, Albertus, Gijsbertus, Lambertus m
Bartel Bartholomeus m
Bartelina Bartholomea v
Bartien Bartholomea v
Bastiaen Sebastianus m
Beel Belia, Isabella v
Beelke Belia, Isabella v
Ben Bernardus m
Bep Elisabeth v
Berbel Barbara v
Berber Barbara v
Bernaerts Bernardus m
Bernier Bernardus m
Bert Albertus, Gijsbertus, Lambertus m
Bertus Albertus, Gijsbertus, Lambertus m
Betje Elisabeth v
Betsie Elisabeth v
Boijen Boudewijn m
Bouwen Boudewijn m
Broos Ambrosius m
Bruijst Ambrosius m
Caat Catharina v
Cathalijn Catharina v
Catharijn Catharina v
Cato Catharina v
Celia Cecilia v
Celis Marcelis m
Christoffel Christophorus m
Cilia Cecilia v
Cint Hyacintus m
Cis Franciscus m
Ciska Francisca v
Claerke Clara v
Claes Nicolaus m
Clasina Nicolasina v
Cobus Jacobus m
Cool Nicolaus m
Cop Jacobus m
Corst Christianus m
Corstiaen Christianus m
Corstje Christina v
Crijntje Quirina v
Cristijn Christina v
Daam Adamus m
Daan Daniel m
Deenke Daniel m
Deliana Egidia v
Delike Egidia v
Denie Dionisia v
Denis Dionisius m
Dielis Egidius m
Dien Arnolda, Gijsberta, Henrica, Lamberta v
Dijmpna Dijmphena v
Dina Arnolda, Gijsberta, Henrica, Lamberta v
Dingen Dijmphena v
Dingna Dijmphena v
Dirck Theodorus m
Dirckje Theodora v
Dirris Theodora v
Dora Theodora v
Dorothea Theodora v
Dorus Theodorus m
Driek Henricus m
Dries Andreas m
Drikus Henricus, Theodorus m
Eelen Elias m
Eerke Arnolda v
Eijben Ijsbrand m
Eijke Ida, Oda v
Eijmbert Embertus m
Elke Aleijt, Elisabeth v
Eloi Aloisius m
Emke Emmerentia v
Emmeke Emmerentia, Emma v
Emmer Embertus m
Emmerens Emmerentia v
Emont Emericus
Engel Angela v
Engelina Angela v
Enneke Anna v
Erke Arnolda v
Esther Hester v
Eula Aleidis v
Evert Everardus m
Faes Servatius m
Fien Josepha v
Fijcke Sophia, Lucia v
Francijn Francisca v
Francis Franciscus m
Franck Franciscus m
Francois Franciscus m
Fransje Francisca, Laurentia v
Fransus Franciscus m
Freek Fredericus m
Frees Laurentius m
Freijs Laurentius m
Freijske Laurentia v
Frens Laurentius, Franciscus m
Frenske Laurentia v
Fried Godefridus m
Geerling Gelingus m
Geraert Gerardus m
Gerredien Gerarda, Geertrudis v
Gerrit Gerardus m
Gerritje Gerarda, Geertrudis v
Gert Gerardus m
Geurt Gerardus, Godefridus m
Gheen Gerardus m
Giel Egidius, Michael m
Gielis Egidius, Michael, (soms) Wilhelmus m
Gijs Gijsbertus m
Gijsela Gijsberta v
Gijselke Gijsberta v
Godaert Godefridus m
Godefroid Godefridus m
Godfried Godefridus m
Goeltje Gudula v
Goijaert Godefridus m
Gonda Aleidis, Allegondis v
Goort Godefridus m
Goossen Gosuinus m
Goris Gregorius, Godefridus m
Gosijn Gosuina v
Govert Godefridus m
Gozewijn Gosuinus m
Grard Gerardus m
Grietje Margaretha v
Guedelt Gudela v
Guiliam Wilhelmus m
Gultje Gudela v
Haerske Henrica v
Hanna Johanna v
Hanneke Joanna v
Hannus Joannes
Hans Joannes m
Happo Herbertus, Heribertus m
Heeske Hadewich, Hester v
Heijl Helena, Magdalena v
Heijliger Hilarius, Sanctus m
Heijltje Helena, Magdalena v
Heijlwig Helena, Magdalena v
Heijman Heimanus, Henricus m
Heijmen Heimanus, Henricus m
Heijmerik Embertus m
Heijn Henricus m
Heijske Hadewich v
Hendrien Henrica v
Henk Henricus m
Henrickje Henrica v
Henriette Henrica
Hens Joannes m
Hilleke Helena, Magdalena, Hildegondis v
Huijg Hugo m
Huijp Hubertus m
Ieva Eva v
Ijfke Eva v
Ijke Ida v
Iewen Ivo, Udo m
Jaantje Adriana v
Jaap Jacobus m
Jaaxke Jacoba v
Jacob Jacobus m
Jacomijntje Jacoba, Wilhelma v
Jacques Jacobus m
Jan Joannes
Jans Johanna v
Janus Adrianus, Johannes, Christianus m
Jas Gasparus, Adrianus m
Jasper Gasparus m
Jeffke Eva v
Jenneke Joanna v
Jennemie(ke) Anna Maria, Joanna Maria v
Jenno Johanna v
Jeroen Hieronimus m
Jeurijntke Hieronima v
Joen Hieronimus m
Joke Johanna v
Joorden Jordanus, Gordianus, Georgius m
Joost Josephus, Judocus m
Joostje Josina, Judoca v
Jorijntje Hieronima
Joris Jordanus, Gordianus, Georgius m
Joseph Josephus, Judocus m
Jurgen Jurriaan m
Jutke Judith v
Jutta Judith v
Kaat Catharina v
Karel Carolus m
Kaspar Gasparus m
Kee Cornelia v
Kees Cornelis m
Kerel Carolus m
Klaas Nicolaus m
Klaaske Nicola, Clasina v
Konegont Cunegonda v
Krijn Quirinus, Quirina m/v
Kuintje Cunegonda v
Laantje Appolonia v
Lamberdien Lamberta v
Lambert Lambertus, Albertus m
Lambertke Lamberta v
Laureijs Laurentius m
Lecie Lucia v
Leenaert Leonardus m
Leendert Leonardus m
Leentje Helena, Magdalena v
Lenamie Helena Maria v
Leunis Livinus, Libuinus, Appolonius m
Liefke Livina v
Lien Caroline, Catharina v
Lieven Livinus, Libuinus m
Lijntje Catharina v
Lijsbeth Elisabeth v
Lijske Elisabeth v
Lip Philips m
Loij Ludovicus m
Loutje Lutgardis v
Louwies Ludovicus m
Luijcas Lucas m
Luijck Lucas m
Luijtje Lutgardis v
Lup Philips m
Lupprecht Philips m
Maaij Maria v
Madaleen Magdalena v
Maeijke Maria v
Maes Thomas m
Margo Margaretha v
Marian Maria Anna v
Marieke Maria v
Marten Martinus m
Martha Martina v
Martijntje Martina v
Martje Martina v
Maurus Maurits m
Mechelina Mechtildis v
Mechteld Mechtildis v
Meerten Martinus m
Meeus Bartholomeus m
Meijs Amisius, Remigius, Bartholomeus m
Melis Aemilianus m
Mels Melchior m
Melt Melchior m
Merten Martinus m
Met Mechtildis v
Metje Mechtildis v
Meus Bartholomeus m
Mie Maria v
Miecatrien Maria Catharina v
Mieke Maria v
Mien Wilhelmina v
Miet Maria v
Mijntje Jacoba, Wilhelma v
Moon Simonis m
Mouris Maurits m
Nardus Bernardus, Leonardus m
Neeske Agnes v
Nel Petronella v
Nelis Cornelius m
Net Antonia v
Niclaes Nicolaus m
Nies Dionysia, Agnes v
Nijs Dionysius m
Nol Arnoldus m
Nysia Dionysia v
Odilia Egidia, Oda v
Oeijke Oda v
Paula Paulina v
Pauwels Paulus m
Peer Petrus m
Peerke Petrus, Petronella m/v
Perijn Petronella v
Pero Petrus m
Peter Petrus m
Piet Petrus m
Pieta Petronella v
Poulus Paulus m
Prijntje Petronella v
Quirijn Quirinus, Quirina m/v
Reijnder Rutgeris, Reinerus m
Reijnier Rutgeris, Reinerus m
Remeijs Remigius m
Rijck Richardus m
Rijckaert Richardus m
Rinus Marinus m
Robbert Robertus m
Roelof Rudolphus, Rutgerus m
Rogier Rogerus, Rutgerus m
Rutger Rutgeris m
Ruth Rutgeris m
Sander Alexander m
Schalk Godschalk m
Seger Segerus, Sebertus m
Selie Lucia v
Seph Josephus, Judocus m
Servaes Servatius m
Sientje Josina v
Sijcke Lucia, Sophia v
Sijm Simonis m
Sijmen Simonis m
Sijntje Josina v
Sintus Hyacintus m
Sjaak Jacobus m
Sjaantje Adriana v
Sjef Josephus, Judocus m
Stans Constantinus, Stanislaus m
Stien Christina v
Stoffel Christophorus m
Stouke Godestuwe, Eustacia v
Suske Franciscus m
Teeuwen Matheus m
Teunis Antonius m
Teuniske Antonia v
Teuntje Antonia v
Theeuws Mathijs m
Theo Theodorus, Mattheus m
Theus Mattheus m
Thijs Mattheus m
Thijske Mathea v
Tholof Odulphus m
Thonis Antonius, Thomas m
Tillo Tieleman m
Timo Timotheus m
Tinus Martinus m
Tomaes Thomas m
Tonis Antonius m
Tonna Antonia v
Trees Theresia v
Trijntje Catharina v
Truijtje Geertrudis v
Uwen Udo, Ivo m
Vijffke Genoveva v
Vrens Laurentius m
Walraven Walterus, Valerius m
Weijeburg Walburga
Welleke Walrama, Waltera v
Wellen Walterus, Valerius m
Welt Walterus, Valerius m
Wernaert Wernardus m
Werner Wernardus m
Wies Louise, Ludovica v
Wijn Wijnandus m
Wilbert Willibrordus, Wilhelmus m
Wilbort Willibrordus, Wilhelmus m
Willem Wilhelmus m
Willemijntje Wilhelma, Jacoba v
Willemke Wilhelma v
Wouter Walterus, Valerius m
Woutrien Waltera v
Yffken Eva, Everarda, Genoveva v
Zebert Sebertus, Segerus m