Lievenoogen

Andries Mathijs van Lievenogen trouwt voor de predikant te Oirschot op 3 juni 1674 met Barbara Jan de Roij uit Best. Hij is weduwnaar van Lijsbeth Dielis Bonaerts, met wie hij nauwelijks twee jaar was getrouwd. Andries komt niet uit Best, maar we vinden geen aanduiding van zijn herkomst. In het lidmatenboek van de Gereformeerde gemeente van Oirschot komt voor: Matheus Liefoogen woonende tot Best met attestatie van Roij. Hij staat op de lijst met communicanten die dominee Petrus Immens aantreft als hij voor de eerste mael het avontmael celebreert in oktober 1688. Van Matheus van Liefoogen meldt het lidmatenboek nog dat hij is vertrocken met attestatie naar Boxtel. Matheus Liefogen doet zijn belijdenis in de Gereformeerde gemeente van Sint Oedenrode. Hij is één der Ledematen van de Geref. Kerke in de vrijheijt van Odenrode dewelke met attestatien en met de blijdenissen hares geloofs alhier aen de tafel des Heren sijn aengekomen van den jan. 1649. Als hij uit deze streek komt is hij mogelijk een afvallige katholiek. Volgens het lidmatenboek heeft de kerkenraad van Sint Oedenrode in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw aan Matheus Liefoigen f’avorabelen attestatie gegeven om te coomen in een out man huis ten Bosch. Mathijs is aanvankelijk niet verder gekomen dan Best, maar kennelijk al oud genoeg voor een out man huis als hij zich daar vestigt. Hij kan dus zeer wel de vader zijn van Andries. In dat geval heeft hij zich op oudere leeftijd bekeerd tot het protestantse geloof, terwijl zijn zoon katholiek is gebleven. In het lidmatenboek van Boxtel staat dat Mattheus Lieftoge zich met attest. van Udenrode van den 26 meert 1690 heeft ingeschreven in de Gereformeerde gemeente aldaar.

I. Mathijs van Lievenogen, is de vader van:

 1. Andries Mathijs van Lievenogen, volgt II.

II. Andries Mathijs van Lievenogen, tr. voor de predikant te Oirschot op 26 mei 1672 met Lijsbeth Dielis Leendert Boulaerts, dr. van Dielis Leendert Bernard Boelaerts en Cathalijn Leendert Stockelmans, ged. te Best op 17 januari 1644. Het huwelijk blijft kinderloos. Andries hertrouwt te Oirschot op 3 juni 1674 met Barbara Jan de Roij, dr. van Jan Gerrit de Roij en Cathalijn Jacob Dirck Hermans, ged. te Best op 7 augustus 1645, begr. te Best op 2 maart 1703. De schepenen Jan Elias Verheijden en Gijsbert Paulus van Croonenborgh bezoeken op 1 maart 1703 het huis van Barbara wed. Andries van Liefoogen. Zij treffen daar het doot liggent lichaem van de selve weduwe aan. Willem van Croonenborgh en Antonij van Vlijmen verklaren dat de weduwe op dinsdag daarvoor, de 27ste februari, voor de deur van de herberg den Wan op de Fellennoort in Eindhoven op de kar van Willem is geklommen. Op de heide tussen de Campen en de Bestsche Duijnen is de ligt vant peert gebroken, waardoor de burrie van de carre nederstortende ende tpeert daer uijt loopende is de voorn. Barbara daer van gesprongen en hebben sij korts daer naer hooren clagen dat de selve pijn was hebbende in haeren buijck seggende datse niet mee en cost gaen. Ze brengen Barbara met de kar naar haar huijs, maar daar is de selve korts daer naer overleden. Mr Mathijas Hermans, chirurgijn, verklaart dat Barbara door een natuurlijke dood is gestorven. Jan Janssen de Roij en Jacob van Nistelroij treden op als wettige voogden van de onmondige kinderen. Zij sluiten op 17 januari 1707 een akkoord met Digna, weduwe van Leendert Boulaerts over de nalatenschap van Peter, de zoon van Andries van Lievenoogen bij Lijsbert Boulaerts.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Peter Andries van Lievenogen, begr. te Best op 31 augustus 1693. Hij woont op Verrenbest. Zijn oom Lenaert Dielis Boelaers doet als testamentaire erfgenaam op 23 september 1693 aangifte voor de collaterale successie. Jacobus van Nahuijs, gewezen stadhouder, verklaart op 24 januari 1704 dat hij 12 a 13 jaren daarvoor de momboirseed heeft afgenomen van Leendert Dielis Boulaers en Matheus van Lieffoogen als vaderlijke momboirs over Peter soone van Andries van Lieffoogen verweckt bij Catalijn Dielis Boulaers. Hij voegt daaraan toe dat Matheus van Lieffoogen als grootvader t selve seer sterck heeft gepousseert om tot momboir aengestelt te worden, en dat den selven hem hr Offcr. daer om dickwils en verscheijde maelen is lastigh gevallen.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Gerrit Andries van Lievenogen, ged. te Best op 21 april 1675, begr. te Best op 5 november 1739. Hij is tweeling met:
 2. Jacob, ged. te Best op 21 april 1675.
 3. Cathalijn Andries van Lievenogen, ged. te Best op 8 februari 1677, kerk.huw. te Oirschot op 28 januari 1714 met Henrick Joorden van Beers, zn. van Joorden Peter van Beers en Margriet Henrick van Overdijk, ged. te Oirschot op 24 oktober 1678, begr. te Oirschot op 27 mei 1751. Henrick hertrouwt nog tweemaal: met Maria Jan Versleuwen en met Lijsbeth Peter van de Nieuwelaar.
 4. Anneke, ged. te Best op 8 januari 1679.
 5. Jenneke, ged. te Best op 26 april 1681.
 6. Maria, ged. te Best op 8 augustus 1684.
 7. Andries Andries van Lievenogen, ged. te Best op 14 juli 1685, begr. te Best op 4 november 1760, volgt III.

III. Andries Andries van Lievenogen, ged. te Best op 14 juli 1685, begr. te Best op 4 november 1760, tr. voor de schepenen van Oirschot op 17 juni 1714 met Jenneke Goort van de Akker, begr. te Best op 19 februari 1750, dr. van Goort Jan van de Akker en Heijltje Antonis Essens.

De twee kinderen van Andries van Lievenoogen en Jenneken van den Acker delen 5 februari 1762 de nalatenschap van hun ouders. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Andries van Lievenoogen, ged. te Best op 17 oktober 1714, begr. te Best op 5 mei 1752. Op verzoek van haar vader taxeren de schepenen op 21 juni 1752 de nalatenschap, bestaande uit zesde parten in een huijsje en hof en percelen teul- en weiland onder Naastenbest. Een perceel teulland wordt omschreven als: waer door de Steenwegh te midden door is loopende, gent. Den Blocker.
 2. Henrick Andries van Lievenoogen, ged. te Best op 30 maart 1717, ovl. omstreeks 1748. Op 1 januari 1752 verklaren Andries, Johannes en Goijaert van Lievenoogen op verzoek van Jan Leenderts van de Sanden voor de schepenen dat Jan onschuldig is aan het overlijden van hun zoon en broer Hendrik van Lievenoogen, voor omtrent vier jaeren overleden, en dat hij, een eerlijck en deugsaem jongman, daaraan nog part nog deel heeft.
 3. Goort Andries van Lievenoogen, ged. te Best op 15 november 1719, begr. te Best op 30 augustus 1791, volgt IVa.
 4. Jan Andries van Lievenoogen, ged. te Best op 18 september 1724, begr. te Best op 23 november 1764, volgt IVb.

VIa. Goort Andries van Lievenogen, ged. te Best op 15 november 1719, begr. te Best op 30 augustus 1791, tr. voor de schepenen van Oirschot op 2 februari 1749 met Jenneke Gerrit van de Sande, dr. van Gerrit Henrick van de Sande en Peternel Aert Buckings, ged. te Best op 6 juli 1724, begr. te Best op 4 oktober 1780. Hij bezit een huis, hof en aangelag groot ontrent zes loopen onder Naastenbest. Op 23 febrauri 1769 verklaart Govert van Lievenoogen met Gerit van Hooft, dat zij verscheijde rijzen voor Jacobus Smeets klompen hebben gevaren naar s’Bosch, en bij hun retour voorgemelde Jacobus Smeets op zijne ordres hebben meede gebragt Jenever, olij, zeijzout en diergelijke groove winkelwaren, die Smeets nooit heeft afgerekend. In de maand maart 1784 verkoopt Goort van Lievenoogen aan zijn schoonzoon Leendert van der Vleuten meubilaire goederen, als meede paard, beesten, hooij en strooij,k beneffens de schaar te velde voor vijfhonderd vijfenzeventig gulden. Goort heeft veele middelen aangewendom met Leendert tot liquiditeit te geraken, en daarf toe de minneljke en geregtelijke weg veelmaalen ingeslagen heeft, dog altoos vrugteloos. Hij daagt Leendert uiteindelijk voor de schepenbank, maar uit zijn schriftelijke eis blijkt met hoeveel tegenzin: waarom den eisscher dan ook hoe ongaarne zich genoodzaakt heeft gevonden den weg van regten in te slaan en de gedaagde alzoo hebbende gedaan dagvaarden jeegens de rolle van hodie 7 juli 1790.

Uit dit huwelijk:

 1. een kind van Goort van Lievenoogen, begr. te Best op 12 december 1749.
 2. Jan Goort van Lievenoogen, ged. te Best op 30 mei 1752, volgt Va.
 3. Gerarda, ged. te Best op 1 januari 1756.
 4. Cornelia Goort van Lievenoogen, gedoopt (als: Maria Cornelia), ged. te Best op 2 februari 1757, begr. te Best op 28 februari 1782. Haar onroerende goederen worden op 13 april 1782 voor de collaterale successie getaxeerd op 68 gulden 6 stuivers en 3 penningen.
 5. Peternel Goort van Lievenoogen, ged. te Best op 27 januari 1761, winkelierster, ovl. te Best op 14 november 1823, tr. voor de schepenen van Oirschot op 30 januari 1785 met Leendert Adriaen van de Vleuten, zn. van Adriaen Jan van de Vleuten en Annemarie Joseph de Gruijter, ged. te Best op 1 november 1756.
 6. Andries, ged. te Best op 5 september 1764.
 7. Andries, ged. te Best op 14 augustus 1766.
 8. Cornelis van Lievenoogen, ged. te Best op 26 maart 1768, priester te Best, ovl. te Kevelaer op 21 september 1819. Cornelis studeert in 1793 in Leuven. In 1799 is hij theologant te Kevelaer, en omdat hij voornemens zijnde den geestelijcken staat als werelts Priester aan te vaarden waarvoor hij bij gebrek aan een titel eclesiasticq een honderd vijftig guldens hollands geld moet inleggen, stelt zijn broer Jan zich op 8 april 1799 voor dat bedrag borg. Via zijn moeder is Cornelis een afstammeling van Heer Engelbert van de Spijker, de stichter van de Cantorij van Oirschot. Volgens het testament van heer Engelbert moest de cantor moest een seculier geestelijke, bij voorkeur uit de naaste familie van de stichter. De collator van de cantorij, Hendrik Buckings, benoemt in 1800 in de Franse tijd Cornelis van Lievenoogen tot cantor, waardoor hij recht krijgt op de inkomsten uit de bezittingen van de cantorij. Op 30 oktober 1828 verklaart Hendrik Buckinx, als collator van de cantorij van de parochiekerk van Oirschot, voor notaris Jan Francis Aelders te Gemert, dat gezegde cantorij op 6 februari 1800 geconfereerd is geweest aan Cornelis van Lievenoogen, en door diens overlijden vacant geworden.

IVb. Jan Andries van Lievenogen, ged. te Best op 18 september 1724, begr. te Best op 23 november 1764, tr. voor de schepenen van Oirschot op 1 december 1754 met Jenneke Henri Pero, dr. van Henri Balduinus Pero en Jenneke Willem van de Boom, ged. te Best op 10 augustus 1735, begr. te Best op 16 april 1778. Jenneke hertrouwt als weduwe  voor de predikant te Oirschot op 14 september 1766 met Thomas Peter Verhoeven, zn. van Peter Wouter Verhoeven en Maria Antonis Storms.

Uit dit huwelijk:

 1. Jennemaria Jan van Lievenoogen, ged. te Best op 14 oktober 1755, begr. te Best (los briefje) op 10 maart 1774. Thomas Verhoeven, als schoonvader en momboir over de erfgenamen van de overledene, verzoekt de schepenen op 26 maart 1774 om taxatie van de nalatenschap in verband met de 20e penning De waarde van de onroerende goederen bedraagt 26 gulden 13 stuivers en 51/3 penning
 2. Henrick Jan van Lievenoogen, ged. te Best op 5 juni 1758, begr. te Best op 21 mei 1781.
 3. Andries Jan van Lievenoogen, ged. te Best op 13 februari 1761, volgt Vb.
 4. Willemijn (Mijntje), ged. te Best op 17 maart 1764, begr. te Best op 12 november 1766.

Va. Jan Goort van Lievenogen, ged. te Best op 30 mei 1752, bouwman, ovl. te Best op 13 oktober 1829, tr. voor de schepenen van Oirschot op 24 januari 1779 met Jenneke Peter van Cuijck, dr. van Peter Jan van Cuijck en Anneke Dirck Legius, ged. te Best op 28 maart 1755. Op verzoek van Jan van Lievenogen bezoeken de schepenen op 12 oktober 1800 het erf gelegen agter desselfs huizing onder den haartgang van Verrenbest, om de erfafscheiding met het erf van Henrick van Gorcum te inspecteren. Zij constateren dat de scheiding tusschen de voorn. erven is en behoord te zijn van den keij, die gevonden is leggende op den hoek van de bogt van den Requirant Oostwaards, in een regte lienie op den hoek van t erf van Hendrik van Gorcum weswaards, alsaar een werfte bos gestaan heeft en nu een paaltje geslagen is, en dat de limiet scheiding tusschen de twee gemelde erven in voege voors. nu en ten euwigen dage alzo behoort gedisigneert te blijven. Anna Maria van Lievenoogen, echtgenote van Theodorus Leijten, doet op 17 april 1830 aangifte voor de successie van de nalatenschap van haar vader, die bestaat uit de helft in huis nummer 144 met hof en aangelag te Best, en percelen groes en land aldaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Annemaria Jan, ged. te Best op 9 oktober 1782, ovl. te Best op 30 december 1853, tr. voor de schepenen van Oirschot op 25 januari 1807 met Dirck Laureijs Leijten, zn. van Laureijs Jacob Leijten en Barbara Jan Vlemmincx, ged. te Stratum op 28 november 1775, landbouwer, ovl. te Best op 3 december 1846.

Vb. Andries Jan van Lievenogen, ged. te Best op 13 februari 1761, ovl. te Best op 11 februari 1838, tr. voor de schepenen van Oirschot op 3 december 1786 met Jenneke Adriaen van Dijk, begr. te Best op 17 mei 1797. Op 8 februari 1794 leent Andries een som van 100 gulden van de drie onmondige kinderen van Adriaan Hendrick Mercx. Jasper de Roij en zijn neef Jan Goorts van Lievenoogen stellen zich borg. Andries hertrouwt voor de schepenen van Oirschot op 3 juni 1798 met Johanna Maria van Nuenen. Zijn goederen worden en reguarde van zijn voorkinderen op 10 juni 1798 geïnventariseerd. Behalve de gebruikelijke boereninventaris bezit Andries ook een horologie zijnde een wekker. Andries bezit tevens een huis en erf, sectie E nr. 508 onder Naastenbest. In 1813 krijgt Andries van Lievenoogen 46 gulden van het armbestuur voor de kost en inwoning die hij de arme Maria Verhoeven verschaft. Adriaan, Johannes, Adriaan en Jan van Lievenoogen doen op 20 april 1838 aangifte voor de successie van het overlijden van hun vader.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan, ged. te Best op 22 maart 1787.
 2. Adriaen Andries van Lievenoogen, ged. te Best op 30 juli 1789, volgt VIa.
 3. Hendrik, ged. te Best op 24 maart 1793.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Joanna, ged. te Best op 22 mei 1798, begr. te Best op 8 juni 1798.
 2. Jan, ged. te Best op 28 april 1800, begr. te Best op 9 augustus 1800.
 3. Jan Andries van Lievenoogen, ged. te Best op 27 december 1801, volgt VIb.
 4. Adriaan Andries van Lievenoogen, ged. te Best op 19 september 1803, volgt VIc.
 5. Jan Andries van Lievenoogen, ged. te Best op 7 februari 1806.
 6. Godefrida Andries, ged. te Best op 5 augustus 1808.

VIa. Adriaen Andries van Lievenogen, ged. te Best op 30 juli 1789, ovl. te Best op 27 mei 1847, tr. te Best op 27 augustus 1831 met Henrica Cuijpers, dr. van Antony Cuijpers en Catharina Schampers, ged. te Son op 23 februari 1806, ovl. te Best op 8 oktober 1856. Zij is de weduwe van Henrick Dielis de Koning. Adriaen en Henrica zijn dagloners. Zij wonen op de Vleut nummer 79.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannis, geb. te Best op 9 oktober 1832, ovl. te Best op 27 oktober 1832.
 2. Antoni, geb. te Best op 2 maart 1834, ovl. te Best op 29 oktober 1834.
 3. Henricus, geb. te Best op 28 november 1835. In 1850 woont hij met zijn moeder en broer Johannes op Verrenbest nummer 60.
 4. Antonetta, geb. te Best op 19 maart 1838, ovl. te Best op 3 juli 1838.
 5. Johannes van Lievenoogen, geb. te Best op 6 november 1839, ovl. te Boxtel op 30 juli 1917, tr. te Boxtel op 10 april 1869 met Johanna Maria Timmermans, geb. te Boxtel, ovl. te Boxtel op 22 december 1878, dr. van Antonij Timmermans en Maria van de Ven. Johannes hertrouwt na de dood van zijn eerste vrouw te Boxtel op 9 mei 1879 met met Christina van Roosmalen, geb. te Boxtel op 19 oktober 1858, ovl. te Boxtel op 6 januari 1923, dr. van Theodorus van Roosmalen en Maria Catharina de Bresser. In 1859 wordt Johannes van Lievenoogen, 19 jaar, dienstknecht, veroordeelt tot zeven dagen gevangenisstraf wegens de jagt. Hij zit van 20 tot 27 april gedetineerd in het huis van bewaring te Oirschot.

VIb. Jan Andries van Lievenogen, ged. te Best op 27 december 1801, dienstknecht, arbeider, ovl. te Son en Breugel op 21 april 1886, tr. te Son en Breugel op 3 maart 1831 met Johanna van de Hurk, dr. van Theodorus van de Hurk en Adriana Uda, ged. te Woensel op 5 juni 1806, ovl. te Best op 21 april 1854. Hij hertrouwt te Best op 21 mei 1858 met Joanna Walravens, geb. te Best op 5 oktober 1824, ovl. te Best op 28 januari 1880, dr. van Pieter Walravens en Cornelia Fokke. In mei 1881 vertrekt Jan van Lievenoogen naar Boxtel. Hij overlijdt in Son en Breugel. De burgemeester der Gemeente Son verklaart op 3 januari 1887 voor de successie dat door Johannes van Lievenoogen geene onroerende en roerende goederen zijn nagelaten.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johanna Maria van Lievenoogen, geb. te Son op 11 maart 1831, ovl. te Gemert op 18 januari 1909, tr. te Aarle Rixtel op 12 september 1859 met Antonius Koenen, geb. te Boekel op 15 maart 1837, bouwmansknecht, ovl. te Gemert op 19 juli 1902, zn. van Johannes Koenen en Petronella Bekkers. Zij wonen aanvankelijk bij zijn oom en tante Peter Martens en Hendrina Bekkers op de Heikant in Aarle-Rixtel. Op 18 mei 1877 verhuizen zij naar Gemert.
 2. Theodora van Lievenoogen, geb. te Best op 17 oktober 1832, ovl. te Boxtel op 28 mei 1899, tr. te Boxtel op 1 maart 1862 met Wilhelmus Kruijzen, geb. te Boxtel, ovl. te Boxtel op 31 maart 1883, zn. van Johannes Kruijzen en Antonia de Bresser.
 3. Adriana van Lievenoogen, geb. te Best op 5 maart 1834, ovl. te Son en Breugel op 25 juli 1899, tr. te Son en Breugel op 10 februari 1866 met Johannes Verhoeven, geb. te Son op 28 maart 1827, landbouwer, zn. van Martinus Verhoeven en Johanna Foolen.
 4. Theodorus van Lievenoogen, geb. te Best op 7 januari 1836, ovl. te Son en Breugel op 6 januari 1902. Theodorus is tussen 1881 en 1889 dienstbode bij bakker Cornelis van Hoof in de wijk Hasselt te Tilburg. Hij vertrekt op 18 maart 1889 naar Mierlo.
 5. Adriaan, geb. en ovl. te Best weinige oogenblikken na zijne geboorte op 4 juni 1837, zoodat denzelve levenloos aan ons is vertoond.
 6. Antonius van Lievenoogen, geb. te Best op 31 mei 1838, klompenmaker, ovl. te Bakel op 31 januari 1918, tr. te Lieshout op 21 mei 1872 met Francijna Verkuijlen, geb. te Lieshout op 23 oktober 1846, dr. van Petrus Verkuijlen en Johanna Maria Brouwers.
 7. Gordina van Lievenoogen, geb. te Best op 12 maart 1841, ovl. (als Ardina) te Oirschot 12 april 1850.
 8. Joanna Maria van Lievenoogen, geb. te Best op 23 oktober 1843, ovl. te Liempde op 10 juni 1879, tr. te Liempde op 29 mei 1873 met Wilhelmus Pasmans, geb. te Liempde op 1 augustus 1840, ovl. te Liempde op 9 december 1874, zn. van Petrus Pasmans en Anna Maria Diepens.
 9. Willemijna van Lievenoogen, geb. te Best op 17 juli 1846, ovl. te Son en Breugel op 21 februari 1916, tr. te Son en Breugel op 4 februari 1875 met Antonie van Oorschot, geb. te Son op 22 november 1838, ovl. te Son en Breugel op 20 maart 1912, landbouwer, zn. van Jan van Oorschot en Johanna van Lieshout.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Johannes van Lievenoogen, geb. te Best op 1 augustus 1858, ovl. te Best op 13 juni 1933, tr. te Best op 21 mei 1881 met Adriana van de Sande, geb. te Best op 17 april 1855, dienstmeid, ovl. te Best op 5 mei 1913, natuurlijk niet erkende dochter van Johanna Maria van de Sande. Johannes woont met zijn gezin in zijn ouderlijk huis aan de Steenweg in Best. Johannes van Lievenoogen, 21 jaar, klompmaker, geboren en wonende te Best wordt op 27 maart 1880 samen met zijn plaatsgenoot Cornelis Stamps gedagvaard voor de arrondissents-regtbank te ’s Hertogenbosch, kamer voor strafzaken, vanwege een ruzie in de herberg van C. Bax te Liempde op 14 maart van dat jaar, waarbij Adriaan Rovers en Willem van Nieuwenhuize met stokken zijn mishandeld en verwond. Ze worden beiden veroordeeld tot drie maanden cellulaire gevangenisstraf en een geldboete van acht gulden.
 2. Petrus van Lievenoogen, geb. te Best op 15 oktober 1860, klompenmaker, ovl. te Oud-Beierland op 25 oktober 1929, tr. te Oud-Beierland op 25 april 1895 met Cornelia Niedervelt, geb. te Oud-Beierland, dr. van Johannes Niedervelt en Maria Geertruida de Cortie. Petrus vertrekt op 27 december 1882 naar Boxtel.
 3. Cornelia van Lievenoogen, geb. te Best op 17 augustus 1863, ovl. te Eindhoven op 31 december 1933, tr. te Son en Breugel op 17 februari 1887 met Petrus Adrianus Scheepers, geb. te Woensel op 3 juni 1863, ovl. te Eindhoven op 15 april 1937, zn. van Wouter Scheepers en Josina van der Velden. In mei 1881 vertrekt zij naar Sint Oedenrode.
 4. Wilhelmus van Lievenoogen, geb. te Best op 22 november 1866, landbouwer, ovl. te Son op 5 april 1943, tr. te Woensel op 22 mei 1891 met Francisca Thijssen, geb. te Woensel op 26 september 1858, ovl. te Eindhoven op 4 november 1930, dr. van Hendrikus Thijssen en Johanna Maria Fransen. Hij vestigt zich op 27 december 1883 te Son.

VIc. Adriaan Andries van Lievenogen, ged. te Best op 19 september 1803, landbouwer, ovl. te Best op 1 januari 1871, tr. te Best op 12 februari 1831 met Adriana Jan de Koning, dr. van Johannes Dielis de Koning en Jenneke Daniel van Cleijnenbreugel, ged. te Best op 19 juni 1800, ovl. te Best op 16 december 1831. Adriaan hertrouwt te Best op 9 mei 1835 met Theodora Jan (Doore) Donjecour, dr. van Jan Donjecour en Peternel Dirck van de Velde, ged. te Best op 30 oktober 1805. Op 31 mei 1871 doen de kinderen van Adriaan van Lievenoogen, met name Petrus, Martinus, Johannes, Maria en Petronella aangifte voor de successie. De nalatenschap bestaat uit weiland, bouwland, boomgaard, huis, schuur en erf, heide, hakhout en opgaande bomen, in totaal groot 7 hectare 85 aren 45 centiaren.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johannes, geb. te Best op 26 september 1831, ovl. te Best, oud één uur, op 26 september 1831.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Adrianus van Lievenoogen, geb. te Best op 6 augustus 1835, ovl. te Best op 22 november 1858.
 2. Petrus van Lievenoogen, geb. te Best op 26 november 1836, klompenmaker te Houten bij Utrecht, ovl. te Houten op 28 december 1923, tr. te Maurik op 28 november 1871 met Hendrika van den Bos, geb. te Maurik, dienstmeid, ovl. te Houten op 12 december 1873, dr. van Jan van den Bos en Elisabeth de Ruijter. Petrus hertrouwt te Houten op 25 januari 1877 met Barendina van Woerkom, geb. te Houten, ovl. te Houten op 18 november 1922, dr. van Gradus van Woerkom en Cunera de Rijk.
 3. Joanna van Lievenoogen, geb. te Best op 21 november 1837, ovl. te Best op 20 december 1858.
 4. Adriana, geb. te Best op 19 februari 1839, ovl. te Best op 28 februari 1839.
 5. Martinus van Lievenoogen, geb. te Best op 26 februari 1840, heerenknecht te St. Oedenrode.
 6. Joannes van Lievenoogen, geb. te Best op 9 september 1841, ovl. te Best op 11 november 1912, tr. te Best op 27 april 1874 met Cornelia van Mierlo, geb. te Best op 23 februari 1846, ovl. te Best op 4 maart 1908, dr. van Theodorus van Mierlo en Adriana van de Laar. Zij wonen te Best aan de Steenweg (wijk B nummer 107).
 7. Joanna Maria van Lievenoogen, geb. te Best op 17 januari 1843, ovl. te Strijp op 28 september 1884, tr. te Strijp op 25 november 1874 met Wouter Louwers, geb. te Strijp op 24 augustus 1841, landbouwer, ovl. te Strijp op 17 juni 1884, zn. van Joannes Louwers en Wilhelmina de Bresser, weduwnaar van Johanna van der Vleuten.
 8. Cornelia, geb. te Best op 26 november 1844, ovl. te Best op 14 november 1858.
 9. Petronella van Lievenoogen, geb. te Best op 19 november 1846, ovl. te Strijp op 11 mei 1883, tr. te Strijp op 25 februari 1872 met Hendrikus van Osch, geb. te Strijp op 22 mei 1839, wever, ovl. te Strijp op 3 juni 1898, zn. van Jacobus van Osch en Anna Maria van Stiphout. Hendrikus hertrouwt met Adriana Francisca Verbeek.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *